Eigen Kracht – conferenties

Als ondersteuning voor het maken van Familiegroepsplannen (een wettelijk recht voor ieder gezin, Jeugdwet art. 1.1) en  Persoonlijke Plannen (recht vanuit de WMO) bieden wij vanuit  de Eigen Kracht Centrale  Eigen Kracht-conferenties.
Financiering dient aangevraagd te worden bij betreffende gemeente. Wij helpen u graag bij deze aanvraag.

Eigen Kracht: de regie in eigen hand! Mensen kunnen samen met familie, vrienden en dierbaren, of, bij wijkproblemen: met alle betrokkenen,  heel goed een oplossing bedenken als het tegenzit. Eerst uit eigen kracht putten, voordat buitenstaanders beslissingen gaan nemen. Mensen zijn er voor elkaar, ondersteunen elkaar,  vinden oplossingen met elkaar en bepalen welke vragen voor ondersteuning aan professionals worden gesteld.

Ook bij andere kwesties/problemen kunnen Eigen Kracht-conferenties ingezet worden., bijvoorbeeld bij kwesties op scholen, in wijken en buurten, situaties waar herstel nodig is (ook na detentie etc.): kortom: overal waar een kwestie speelt waar een duurzaam, gedragen en effectieve oplossingen vragen, die door betrokkenen zélf worden aangedragen.

Bij een Eigen Kracht-conferentie coördineert een Eigen Kracht-coördinator (dit is een mede-burger, geen hulpverlener) samen met betrokkenen een bijeenkomst om een veilig, duurzaam plan te maken in eigen regie. Oók als er kaders/eisen gesteld worden (bijvoorbeeld bij Onder Toezicht Stelling en Reclassering) kunnen daarbinnen eigen oplossingen worden gevonden. Na ruim 12.000 Eigen Kracht conferenties heeft deze werkwijze,  juist ook als overheidsingrijpen dreigt of al een feit is, haar kracht bewezen. ,

Voor meer informatie en voor Eigen Kracht-conferenties in Utrecht en Rivierenland (Gelderland) kunt u met me bellen: 06 – 8399 1984 of mailen naar elkewestermann@eigen-kracht.nl .
U kunt ook (en dit geldt voor alle provincies) een Eigen Kracht-conferentie aanvragen bij het landelijke nummer: 085- 0498564.

Ook bieden wij trainingen aan professionals en vrijwilligers over het werken met een Familiegroepsplan en over werken vanuit de visie van Eigen Kracht.

Zie ook www.eigen-kracht.nl